EDIFICI RECERCA DE BIOCAPUS - UNIVERSITAT BELLATERRA 

Data execució: 2011

Ubicació: Universitat Autònoma de Bellaterra 

Descripció:

  • Neteja i esbrossada del terreny
  • Reperfilat de terres i talussos
  • Plantació d'heures trepants
  • Hidrosembra de capa herbacia amb especies adaptades agroclimaticament a la zona
  • Subministrament i plantació d'arbrat

 

 

UA-18096413-1