GABIONS

El gabió consisteix en una caixa de forma prismàtica rectangular d'enreixat metàl·lic de malla hexagonal de triple torsió, elaborada amb filferro galvanitzat reforçat. Els gabions s'omplen amb pedra de pedrera o qualsevol material similar que es pot obtenir de l'entorn de l'obra.

Les estructures de gabions proporcionen un ampli camp d'aplicacions en el medi ambient i en l'estabilització de terrenys. Una de les aplicacions principals dels gabions són els murs de contenció de terrenys, tant en talussos com en terraplens.

Les característiques bàsiques de l'enreixat de malla hexagonal de triple torsió és facilitar l'absorció dels esforços que suporten aquestes estructures de gravetat.

 

 

     
AVANTATGES   APLICACIONS
No precisen cimentació   Murs de contenció
Flexibles   Murs ecològics
Adaptació al terreny   Sanejament de vies ferroviàries
Drenants   Contenció de despreniments
Fàcil disseny   Estabilització de talussos
Muntatge ràpid   Dics de correcció
Ma d’obra no especialitzada   Estabilització de torrents
Durabilitat   Correcció de lleres
Treballen per gravetat   Defenses fluvials
Econòmics   Barreres acústiques

   

 

     

 

 

UA-18096413-1